Tuần 9 ngày kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 9 (23/05/2021):NHÌN là nhìn...

https://youtu.be/Uh-Y34bK18g BTT Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu.

Tuần 9 ngày Kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 8: NHÌN là động...

https://youtu.be/GlQ5bERwSw8 BTT Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu.

Tuần 9 ngày Kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 7: NHÌN là nhận...

https://youtu.be/avveQZ3zhqw BTT. Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu.

Tuần 9 ngày Kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 6: NHÌN LÀ QUAN...

https://youtu.be/kUkmnt3kOic Ban truyền thông FMA

Tuần 9 ngày Kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 4:NHÌN LÀ MỘT SỰ...

https://youtu.be/CAefNFTbf3w BTT Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu

Tuần 9 ngày Kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 3: NHÌN LÀ HIỂU...

https://youtu.be/TkBLrhND0tM BTT. FMA 

Tuần chín ngày kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 2 (16/05/2021): NHÌN LÀ...

https://youtu.be/7pEvSuIDOyU BTT. Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (Fma)

Tuần chín ngày kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 1 (15/05/2021): NHÌN LÀ...

https://youtu.be/PcHnOPlMYXs Ban Truyền Thông Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu.

Ngày 22/01 LỄ CHÂN PHƯỚC LAURA VICUNA

Được phong Đáng kính ngày 05-06-1986 Được phong chân phước ngày 03-09-1988 Chuyển từ Chilê tới Argentina Laura Carmen Vicuna sinh tại Santiago, Chilê, ngày 05-04-1891, là con ông Joseph Domenico và bà Mercedes Pino. Gia đình...

THIỆP MỜI NGÀY GIA ĐÌNH SA-LÊ-DIÊNG MIỀN BẮC

Ban Gia đình Sa-lê-diêng Don Bosco miền Bắc
- Advertisement -

ƯA THÍCH