Trang chủ Công Giáo và Đời sống Kito hữu

Công Giáo và Đời sống Kito hữu

Vì sao Phêrô chối Chúa 3 lần? Lm. GB Phương Đình Toại.

https://youtu.be/8P07IGIm4DE Truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

VẤN ĐỀ XIN LỄ CỦA GIÁO DÂN

Không đi dự lễ nhưng năng xin lễ thì linh hồn được xin lễ có nhanh lên thiên đàng không? https://youtu.be/JWB11G7MNSA Ban truyền thông Công giáo và Đời sống.

Ý NGHĨA TUẦN THÁNH VÀ TAM NHẬT THÁNH.

https://youtu.be/Jc3p0_Q8RwE Truyền thông giáo xứ Ba Chuông - Sai Gòn
- Advertisement -

ƯA THÍCH