Tĩnh Tâm năm của Tỉnh dòng Ecuador 2021

0
22
Tĩnh Tâm năm của Tỉnh dòng Ecuador 2021
 
Quito – Ecuador, 08/2021: Thứ Hai 02/08, DịpTĩnh Tâm năm của Sa-lê-diêng Tỉnh dòng Thánh Tâm Chúa Giê-su Ecuador vào phòng theo hình thức trực tuyến.
 
Trong các cộng thể hay nhà tĩnh tâm, con cái Don Bosco lắng nghe và suy niệm các bản văn Kinh thánh chọn lọc dựa trên chương trình đề xuất của cha Bề trên cả Ángel Fernández Artime. Chủ đề mời gọi thăng trưởng căn tính Sa-lê-diêng.
 
Cha David Albornoz người Chi-lê giảng huấn Tĩnh Tâm. Tĩnh tâm sẽ kết thúc vào Thứ Sáu 06/08 với phụng vụ sám hội và Thánh Lễ. Cha Giám tỉnh Phan-xi-cô Sáchez sẽ chủ tế nhân dịp lập lại lời Khấn Dòng.
 
— btt.dbbv, lược dịch —

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây