TTN 28: Chính thức khai mạc các lãnh vực làm việc tại Tô-rin-nô, Valdocco (03)

0
51

(ANS – Tô-ri-nô): 22.02.2020 – Cha Bề Trên Cả bắt đầu đôi lời cám ơn các vị khách mời, anh em Sa-lê-diêng và đại diện các nhánh thuộc Gia đình Sa-lê-diêng. Cha Angel cũng tập trung vào cái nhìn đầy hi vọng và ngôn  sứ cho sự dấn thân mang ý nghĩa đặc biệt: “hướng dẫn và sinh động đáp ứng đặc sủng của Giáo hội, cho Giáo hội và cho thế giới, được tác động bởi Chúa Thánh Thần.”

Và như thế, với định hướng và công việc này, như là người Sa-lê-diêng, cần được canh tân “trách nhiệm hướng dẫn hiệp thông và thống nhất đời sống trong Tu hội” với chỉ một quan tâm duy nhất: quan tâm đến niềm vui của Thiên Chúa.

Cũng như trong TTN 20, cha Luigi Ricceri nhận định: “Chúng ta không chỉ là một cuộc họp những cổ đông của một công ty, cũng không phải là cuộc họp chính trị giữa các phe nhóm xung đột lợi ích kinh tế, uy tín và tham vọng. Trên hết và hơn cả, chúng ta đây là một hội nghị những người sống đời thánh hiến, được chính Thiên Chúa qui tụ để hoàn toàn cống hiến cho một lý tưởng siêu nhiên.”

Chuyển sang chủ đề cụ thể cũng như những mục tiêu của TTN 28, cha Bề Trên Cả tập trung vào một vài mục tiêu.

Trước tiên, cần nhấn mạnh rằng chúng ta phải “dành ưu tiên hoàn toàn cho sứ mệnh Sa-lê-diêng với người trẻ ngày nay, và giữa chúng cần ưu tiên dấn thân cho những em cần được giúp đỡ nhất, những em nghèo khổ và bị bỏ rơi.

Ai là người Sa-lê-diêng đến gặp gỡ người trẻ ngày nay? Đâu là mẫu gương cho họ? Thưa, đó là người Sa-lê-diêng sống theo khuôn mẫu Don Bosco.

Lấy Don Bosco làm mẫu gương, có thể nói rằng người Sa-lê-diêng ngày nay phải sống như:

– Người sống đời thánh hiến với đức tin sâu xa,

– Người sống đam mê tông đồ cho giới trẻ,

– Người sống như con cái Chúa biết mình là ai và cảm nhận tình phụ tử dành cho giới trẻ,

– Người sống căn tính xây dựng sự phong phú của Giáo hội với đoàn sủng Don Bosco và tạo nên sự hiêp thông giáo hội.

– Người luôn luôn là tông đồ trung thành với giới trẻ, luôn sáng tạo và uyển chuyển,

– Người luôn luôn là nhà giáo dục, luôn là bạn của giới trẻ.”

Hơn bao giờ hết, ngày nay, người Sa-lê-diêng chia sẻ với người đời trong sứ mệnh và đào luyện. Và như thế, khía cạnh này càng phải tiến triển xa hơn. Thế nên, cha Angel hi vọng rằng TTN này “có thể sẽ quan tâm đến một vài điểm này vào trong sự phân định của chúng ta”, để vượt qua rào cản khi chia sẻ sứ mệnh với người đời, chúng ta cần gia tăng quan hệ hỗ tương giữa Sa-lê-diêng và người đời, cùng tham gia vào đào luyện chung.

TTN 28 là lời mời gọi hay lời triệu tập diễn ra vào chính giờ này, như lá thư triệu tập đã định hướng: “Chúng ta được mời gọi phân định hiện thực, can đảm và quyết đoán, định hướng hành trình dấn thân cho thế kỉ 21 này, trong một khoảnh khắc giáo hội rất đặc biêt của canh tân và thanh luyện.”

“Thương nghiệp” khởi sự từ Don Bosoc phải được tiếp tục, như chính ngài nói cho cha Giulio Barberis năm 1875: “Chúng con sẽ hoàn thiện công cuộc mà cha khởi sự. Cha phác thảo và chúng con là những người tô màu […] Cha tạo nên bản phác thảo về Tu hội và Cha trao lại cho những người tiếp bước cha làm bản sao tốt đẹp”.

Cha Angel kết luận: “Cha nghĩ rằng TTN 28 hôm nay bắt đầu sẽ là dọn sạch những phần khác của bản thảo mà Don Bosco để lại cho chúng ta. Bởi vì Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng cho chúng ta trung thành với Đức Giê-su trong sự trung thành với đoàn sủng cội nguồn, với những diện mạo, âm nhạc và màu sắc của thời đại hôm nay.”

Dưới sự bảo trợ của Đức Ma-ri-a với kinh nguyện và bài hát Sub tuum praesidium, đúng 12g30, Tổng Điều Hành nhân danh cha Bề Trên Cả trịnh trọng và chính thức khai mạc TTN 28.

Chuyển ngữ: Trung Hoàn, SDB

[1] Cf. GC27, 3.

[2] GC27, 32.

[3] GC27, 28.

[4] VC, 93.

[5] GC27, p. 120.

[6] HL 25.

[7] EG, 92.

[8] GC27, 42.

[9] GC27, 52.

[10] POPE FRANCIS, Come Don Bosco, con i giovani e per i giovani. Lettera di Papa Francesco al Rettor Maggiore dei Salesiani, Rome 2015, p. 9.

[11] JOHN BOSCO, Il giovane provveduto per la pratica de’ suoi doveri degli esercizi di cristiana pieta’, in ISS, Fonti Salesiane. I. Don Bosco e la sua opera, LAS, Rome 2014, p. 614.

[12] Các số qui chiếu tới sự đồng hành trong GC27 là: 1, 18, 27, 38, 59, 74.2, 75.1.

[13] ChV, 299.

[14] Cf. M.LASARTE-D.MEDEIROS (Coords.), Amazonia Salesiana. El Sinodo nos interpela, Elle Di Ci, Leumann (Turin) 2019, p. 19.

[15] Ad gentes, 40.

[16] Cf. BM II, pp. 160-161.

[17] E. CERIA, Annali, II-IV passim; ASC, Indexes, dưới từ ngữ, Missio.

[18] Cf. GC27, 19.

[19] GC20, 151.

[20] BM XVI, p. 245.

[21] GC26, 55.

[22] HL 4.

[23] GC27, Relazione del Rettor Maggiore al Capitolo, Rome 2014, p. 331.

[24] ASC 93 (1939), p. 180.

[25] GC24, 252.

[26] HL 37.

[27] GC27, Address of the Rector Major at the closing of the GC27, p. 127.

[28] BM VI, p. 181.

[29] BM XVIII, p. 216.

[30] HL 24.

[31] A. MONTAN, Il religioso presbitero nella Chiesa oggi: attualita’, contenuti, prospettiva di un qualificato seminario della CISM, in CISM, Il religioso presbitero nella Chiesa oggi. Atti del Seminario di Studio (Rome, 31 March 2005), ed. A. Montan, Il Calamo, Rome 2005, 7-17, 7.

[32] CIVCSVA, Economy at the Service of the Charism and Mission. Guidelines, LEV, Vatican City 2018, n. 41.

[33] Ibid.

[34] SGC20, 726.

[35] Cf. Relazione del Rettor Maggiore al GC27, Rome 2014, p. 334.

[36] Cf. POPE FRANCIS, Apostolic Letter to all Consecrated People on the occasion of the Year of Consecrated Life, 2014, 1-3.

[37] Cf. o.c., 15-16.

[38] Gr 1,8.

[39] Cf. 2 Tm 1,12.

[40] GC27, 32.

[41] 1 Cf. Relazione del Rettor Maggiore, o.c., p. 328.

[42] J. BOSCO, Lettera da Roma alla comunita’ salesiana dell’Oratorio di Torino-Valdocco, in ISS, Fonti salesiane. I. Don Bosco e la sua opera, LAS Rome 2014, pp. 446-447, 451.

[43] HL 19 và BM XIV, p. 536.

[44] GC25, 139.

[45] GC27, 55.

[46] SGC20, 48.

[47] SGC20, 181.

[48] GC27, p. 126.

[49] GC22, 110.

[50] SGC20, 428.

[51] SGC20. 393.

[52] SGC20, 620.

[53] SGC20, 439.

[54] GC21, 66.

[55] GC21, 76.

[56] GC21, 77.

[57] Cf. Communio et Progressio 181, 187, được trích dẫn SGC20, 442.

[58] Epistolario IV, p. 321.

[59] Epistolario IV, pp. 318-319.

[60] BM XIX, p. 298.

[61] HL 6.

[62] GC23, 352.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây