TTN28: Lược Tóm Bản Báo cáo về Lãnh vực Truyền giáo

0
102

Lược Tóm Bản Báo cáo về Lãnh vực Truyền giáo tại TTN28

HL 138 chúng ta cũng như Kế hoạch lục niên đã hướng dẫn và đưa ra đường hướng chính cho Ban Truyền giáo trong thời kỳ này.

Hướng đi trổi bật truyền giáo của triều đại Đức Giáo Hoàng Phanxico, việc Cha Bề Trên Cả và Tổng Ban Cố Vấn nhấn mạnh và khích lệ truyền giáo cũng soi sáng và đem lại nhiều thuận lợi. Về mảng này, Ban Truyền Giáo TW ngay từ đầu thời kỳ lục niên của mình đã soạn ra bản “Đọc Lại TTN27 theo cái nhìn truyền giáo” và ghi nhận cơ hội rõ ràng này cho việc sinh động và cổ võ truyền giáo từ Giáo hội và Tu hội. Khi trình bày bản Đọc Lại này, chúng ta đọc thấy rõ đây là thời kỳ cao điểm để vừa đọc lại Thông điệp Evangelii Gaudium theo cái nhìn Salêdiêng. Vì thế, đây không phải là quên di TTN27, song cùng lúc đó, là những Salêdiêng Don Bosco, chúng ta sống mãnh liệt thời kỳ canh tân truyền giáo trong toàn thể Giáo hội.”

Sự can thiệp trực tiếp của cha Bề Trên Cả với Ban Cố vấn ngài trong việc sinh động Tu hội về mảng truyền giáo được thể hiện qua việc: (1) liên tục từ năm 2016, ngài gửi lời hiệu triệu truyền giáo cho toàn Tu hội vào ngày 8 tháng 12; (2) Cha Bề Trên Cả chủ tọa lễ Xuất Phát Truyền Giáo; (3) việc triệu tập mọi giám tỉnh, vào giữa nhiệm kỳ 6 năm của các ngài, trùng vào thời điểm xuất phát truyền giáo; (4) can thiệp nhiều lần vào những cơ hội truyền giáo (ANS, Đặc San Salêdiêng, những huấn dụ trong Kinh lý tập thể ở các Vùng và những cuộc gặp gỡ chính thức với các hội viên trong mọi tỉnh dòng ngài thăm viếng) v. v. . .Về việc này, chúng ta có thể nói rằng Ban Truyền Giáo TW đã hành động như là cơ quan nhân bội gia tăng sứ vụ truyền giáo của chính cha Bề Trên Cả.

Trách vụ tế nghị và mang tính chiến lược của Cố Vấn Truyền Giáo là thành lập, đồng hành và phát triển đội ngũ của Ban mình. Ngài đã được hỗ trợ rất nhiều trong nhiệm vụ này nhờ sự quảng đại của các Tỉnh dòng khi trao ban các hội viên rất có khả năng để cha Bề Trên Cả dùng cho việc phục vụ này. Như được đề ra trong bản miêu tả công việc, mỗi một nhân sự cộng tác đây đứng đầu một trong ba chiều kích đã được trình bày trong kế hoạch lục niên – Ơn gọi truyền giáo chư dân, Sinh động truyền giáo, Liên đới truyền giáo – Xin được miêu tả và lượng giá như sau.

Ơn gọi truyền giáo  ad gentes và đào luyện truyền giáo

Việc xuất bản tập “Đào luyện người Salêdiêng Don Bosco về truyền giáo” trong thời kỳ sáu năm trước quả đã hỗ trợ nhiều khi đề ra một lộ trình rõ ràng cho mọi hội viên cũng như những tiêu chuẩn để phân định ơn gọi đặc biệt cho truyền giáo. Đây là một phần cốt lõi của hành trình đào luyện, cách riêng trong thời kỳ đào luyện ban đầu. Tập này cần được làm phong phú thêm với những tài liệu sẽ được sử dụng trong các giai đoạn đào luyện và có lẽ với một số thủ bản được sẽ  được soạn thêm.

Chính Cố Vấn Truyền Giáo đã dõi theo và đích thân hiểu biết phần đa các hội viên đệ trình thỉnh nguyện xin đi truyền giáo ad gentes lên Bề Trên Cả. Trong việc phân định ơn gọi truyền giáo ad gentes, chúng tôi lắng nghe các Giám tỉnh của tỉnh dòng gốc, và có lẽ, lắng nghe nhiều hơn Giám đốc các cộng thể hậu tập viện. Tiến trình chọn địa điểm sai các anh em đến truyền giáo được làm phong phú qua những đối thoại giữa Cố Vấn Truyền Giáo và Bề Trên Cả, Cố vấn Truyền Giáo và các Giám tỉnh đón nhận, Cố vấn và các thành viên của Ban truyền giáo TW, và rồi đệ trình những nơi đến này cho Ban Tổng Cố Vấn, qua đó, vị các vị Tổng Cố vấn (cách riêng là Cố vấn Vùng) có nhiều cơ hội đóng góp những nhận xét, những ưu tư và kinh nghiệm. Chúng tôi cũng tìm cách hiểu biết sâu xa hơn các ứng viên trước khi chọn địa điểm gửi họ tới.

Khóa chuẩn bị biến cố trao thánh giá truyền giáo ở Valdocco hàng năm đã ngày càng thăng tiến về phẩm chất. Giữa năm 2014 và 2019, 130 anh em truyền giáo ad gentes, ad exteros, ad vitam đã được sai đi.

  Sai đi Tiếp nhận     Sai đi Tiếp nhận
Africa-Madagascar 36 11   South Asia 28 05
America South Cone 04 13   Central & North Europe 07 31
East Asia-Oceania 38 28   Mediterranean 08 23
        Inter-America 09 19

Cùng với Văn Phòng Trung Ương, chúng tôi thâu thập các dữ kiện, v.d. Con số anh em truyền giáo ad gentes hiện nay trong Tu hội (đất nước xuất phát, đất nước đến truyền giáo); tình hình các anh em truyền giáo 20 năm vừa qua. Việc thu thập này nhằm giúp suy tư về những thành tựu và những khó khăn cũng như để chuẩn bị cho những thách đố tương lai.

Việc đồng hành cẩn thận các anh em truyền giáo ad gentes trẻ trong Kế hoạch Âu châu đã được tiếp tục. Cứ hai năm có một cuộc họp ở một lục địa, và năm giữa thì có cuộc họp liên tỉnh ở khu vực Âu châu. Vị phụ trách đào luyện trong Ban truyền giáo TW đã có nhiều dịp thăm viếng các anh em truyền giáo thuộc về Kế hoạch Âu châu trong các Tỉnh dòng của họ, và cũng đã có cơ hội chia sẻ những suy tư với Giám tỉnh và ủy viên truyền giáo của tỉnh dòng.

Ban truyền giáo TW tiếp tục cổ võ sự cộng tác truyền giáo có thời hạn, tạo điều kiện để thuyên chuyển hội viên từ tỉnh dòng này sang tỉnh dòng khác nhằm mục tiêu truyền giáo. Thông thường, việc thuyên chuyển này kéo dài 3 năm và dành cho những hội viên đã khấn trọn.

Việc đồng hành với Khóa Truyền giáo ba tháng ở UPS đã bước vào tình trạng suy giảm đưa tới việc tạm ngưng khóa này năm 2015. Suy tư trong thời kỳ sáu năm này đưa tới sự thay đổi tên gọi, từ “Khóa học cho các nhà truyền giáo” sang “khóa đào luyện liên tục cho mục vụ truyền giáo”. Khóa này lấy lại sức bật vào năm 2016. Lần đầu tiên, khóa thứ 22 năm 2018 được tổ chức hoàn toàn bằng Anh ngữ, và đã có quyết định là cứ một năm tiếng Ý thì năm sau là tiếng Anh.

Đã có những nỗ lực tổ chức những khóa (ngắn hơn so với khóa ở UPS) tại Shillong Quito. Trong mảng này, ta còn cần tìm ra những cách tiếp cận khác nữa để có thêm sự cộng tác.

Việc họp Ban tham vấn Truyền giáo đã được tiếp tục theo nhịp hai năm một lần, củng cố phương pháp và học hỏi sâu xa hơn về giá trị và hữu hiệu.  Kết quả là chúng ta có thể ghi nhận qua việc chuẩn bị một số hội viên về môn truyền giáo học.

Đã có sự thăng tiến trong việc đồng hành với Đệ tử viện Truyền giáo ở India.

Sinh động truyền giáo

Chúng ta cũng đã hành động để bảo đảm rằng mỗi Tỉnh dòng đã thực sự bổ nhiệm được một Ủy Viên Sinh Động Truyền Giáo Tỉnh (DIAM). Đã có những cuộc họp các DIAM này trong các vùng. Việc phân chia sinh động giữa các thành viên trong Ban Truyền giáo TW cũng là một bước tích cực: Vùng Africa-America, Nam Á, EAO, và Âu Châu. Lần đầu tiên, mọi Vùng đều có vị Điều Phối Viên Truyền Giáo Vùng (CORAM), và hầu hết đều tham gia vào cuộc họp của Ban Tham vấn cho Ban Truyền Giáo TW. Chúng tôi đã lên kế hoạch họp DIAM cấp vùng hàng năm.

Tháng 1 năm 2017, Cha Bề Trên Cả đã phê chuẩn thủ bản DIAM, một khí cụ quan trọng xác định căn tính và việc phục vụ của vị này.

Kinh nguyện truyền giáo, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha cho truyền giáo, tiếp tục được cổ võ hàng tháng. Lời cầu nguyện của các hội viên cao niên và ốm đau cũng được cổ võ:  hàng năm, Cố Vấn Truyền Giáo gửi thư cho các vị ấy để giải thích ý nghĩa tông đồ của việc cầu nguyện và hy sinh.

Các cuộc viếng thăm sinh động truyền giáo được những cộng sự viên trong Ban thực hiện nhằm gần gũi các UV truyền giáo Tỉnh và ban truyền giáo tỉnh, gần gũi việc đào luyện truyền giáo, đồng hành với anh em truyền giáo ad gentes, cổ võ ơn gọi truyền giáo trong các giai đoạn đào luyện ban đầu, trao đổi với Giám tỉnh và ban cố vấn của các vị,  thăm viếng những biên cương truyền giáo quan trọng nhất trong các Tỉnh dòng, cổ võ sự cộng tác chặt chẽ giữa các Tỉnh dòng về các dự án truyền giáo chung v. v. . .

Về việc đồng hành những khu vực Phủ Doãn, Giáo Phủ, Hạt Truyền Giáo, Vùng Truyền Giáo được ủy thác, chúng ta cần có thêm những sáng kiến để đáp trả các vấn đề do bối cảnh thật là khác nhau đó. Hiện vẫn còn thiếu sự đồng hành chặt chẽ, việc học hỏi cẩn thận các Thỏa Ước –đã có hay chưa- giữa các Tỉnh dòng và các vùng địa lý đó, giữa Tòa Thánh và Tu hội.

Để khích lệ văn hóa truyền giáo trong Tu hội, Ngày Truyền Giáo Salêdiêng đã được chuẩn bị hàng năm. Tài liệu có chất lượng đã được các tỉnh dòng đánh giá rất cao.

Chúng ta đã cộng tác với Bộ Truyền giáo Propagandi Fidei trong việc sinh động tháng truyền giáo (2019): xuất bản tập sách về Vùng Amazonia, lịch truyền giáo đặc biệt, chia sẻ những nguồn liệu thính thị v. v. .

Về việc thông tin truyền giáo, chúng ta đã có sự cộng tác tốt với báo ANS và Tập San Salêdiêng. Sau 11 năm, tờ Cagliero 11 tiếp thục phục vụ việc sinh động hàng tháng và được phát hành trong ít nhất 20 ngô ngữ. Cần có thêm sự tham dự hơn nữa ở cấp tỉnh dòng giữa UV truyền giáo tỉnh và UV Truyền Thông. Sau một hành trình dài, Thủ Bản Tình Nguyện Viên Truyền giáo đã được phê chuẩn với sự cộng tác của ban MVGT và được in trong năm ngôn ngữ. Thủ Bản này cung cấp cách tiếp cận truyền giáo cho công việc thiện nguyện và chỉ ra UV Truyền giáo tỉnh là người chịu trách nhiệm về việc sinh động công cuộc tình nguyện trong tỉnh dòng. Ở cấp thế giới, trách nhiệm của Ban Truyền Giáo TW là sinh động qua một Văn phòng có mục đích này.

Báo Cáo về Lãnh vực Truyền giáo tại Tổng Tu Nghị 28

Chúng ta đã có những hành động quan trọng trong việc hiệp lực giữa các Ban TW, như mảng tình nguyện viên, việc phối hợp mạnh mẽ hơn giữa các Văn Phòng truyền giáo, ban truyền thông TW và việc phát hành bộ phim Terra di Missioni (Vùng Đất Truyền Giáo). Đã có sự trao đổi và cộng tác trong việc đào luyện truyền giáo và ý hướng cùng nhau đáp trả những thách đố về dân tị nạn và những người phải di cư. Một số việc đáng lưu ý trong truyền giáo cần sự hiệp lực mạnh mẽ hơn là: người tị nạn, giáo xứ, loan báo Tin mừng tiên khởi, huấn giáo và khóa dự tòng, hiệp hội truyền giáo và các nhóm và phong trào truyền giáo v. v. . .

Cũng đã sự hiệp lực đáng kể với Ban truyền giáo TW của FMA. Điều này được diễn tả không những qua việc họp mặt sáu tháng một lần, nhưng cách riêng trong các khóa hội thảo cấp vùng được tổ chừng chừng 10 năm qua, tập trung vào Loan Báo Tin Mừng tiên khởi. Những suy tư này rất là hợp thời và khẩn cấp; song các chủ đề dường như còn xa rời với sức năng động mục vụ trong tỉnh dòng. Trong tương lai, chúng ta cần đưa chủ đề vào bối cảnh để mời gọi các thành viên Gia Đình Salêdiêng tham gia thêm.

Tờ Caligero 11 hàng tháng, tĩnh tâm, khóa truyền giáo giúp gia tăng sự hiểu biết và phổ biến diện mạo các vị truyền giáo Salêdiêng thánh thiện. Chúng ta đã có những cuộc hội thảo tại UPS về Đức Giám mục Fagnano, Cha Luigi Bolla và cha Rodolfo Lundenbein. Cần phổ biến hơn nữa tiểu sử các vị truyền giáo đã khởi sự tiến trình phong thánh. Nhật ký của cha Bolla và thư cha Cimatti, Cha Vendrame và cha Convertiniy đã được xuất bản thành tám tập.

Đã có sự cộng tác để học hỏi sâu về truyền giáo, qua những buổi hội thảo, chia sẻ thông tin và SMD. Chúng ta cần chuẩn bị tổ chức mừng bách chu niên hiện diện truyền giáo ở Assam (2022) và kỷ niệm 150 năm Xuất phát truyền giáo (2025), qua những nghiên cứu lịch sử, thần học, mục vụ và thiêng liêng.

Việc các dân tị nạn và di cư, một dấu chỉ thời đại, đòi hỏi phải có sự sinh động, định hướng và phối kiểm mạnh mẽ. Tu hội cần phải đáp trả ở mức độ có tổ chức. Cùng với Ban MVGT, Ban Truyền giáo TW đang tiến hành việc này. Cần có một Văn Phòng có khả năng trong vấn đề này. Một vài hành động đã được thực hiện, như việc mở sự hiện diện ở Palabek (miền Bắc Uganda) cho những người tị nạn. Một dự án về sự hiện diện với dân tị nạn đã được phối hiệp.  Chúng ta đã liên tục đối thoại với Văn phòng Di dân và Tị nạn của Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện. 

Cần tạo thêm không gian và thời điểm để suy tư về những chiều hướng thần học, mục vụ và sinh động trong mảng truyền giáo. Có rất nhiều ý tưởng khác nhau và vẫn còn không ít sự mù mờ trong một vài quan niệm như Missio Dei, inter gentes-ad gentes, loan báo Tin mừng tiên khởi, tiến trình dự tòng học đạo; tương quan giữa rao giảng Tin mừng, truyền giáo và tác vụ; sứ vụ truyền giáo; lãnh địa truyền giáo; đối thoại liên tôn và loan báo; tương quan giữa truyền giáo và hội nhập văn hóa; truyền giáo và thăng tiến nhân bản, môi trường học, v. v. Một số thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa trong HL và QC được ban Truyền giáo TW đề xuất cho TTN28 là đi theo hướng này.

Liên đới truyền giáo

Kế hoạch duy nhất mời gọi toàn Tu  hội tham gia và vì thế, đã có thư hiệu triệu minh nhiên gửi đến toàn Tỉnh dòng trên thế giới trong những năm vừa qua là Kế Hoạch Âu châu. Ban Truyền Giáo TW trong 6 năm vừa qua chủ yếu tham gia vào giai đoạn trong Kế hoạch này, nghĩa là, sai phái, đưa đi và đồng hành các anh em truyền giáo ad gentes, ad vitam, exteros.

Ban Truyền Giáo TW trực tiếp tham gia vào việc thành lập hiện diện Salêdiêng trong hai quốc gia mới: Malaysia, được ủy thác cho Tỉnh dòng Philippines Bắc [FIN] và Gambia, được ủy thác cho Tỉnh dòng AFO, cùng đồng trách nhiệm với Tỉnh dòng AFW bên cạnh. Trong cả hai trường hợp, Ban Truyền Giáo TW đã gửi nhân sự ad gentes đến.

Một số khu vực địa lý cần được học hỏi và phân định đặc biệt, chẳng hạn như khu vực Phục Vụ. Những khu vực khác, có lẽ Ban Truyền Giáo TW cần trực tiếp tham gia với các vị Cố Vấn Vùng, đồng hành hơn nữa và suy tư truyền giáo chuyên biệt hơn nữa để có thể tạo nên một công cuộc mang tính tập thể vững mạnh hơn đưa tới hiệu năng tông đồ hơn. Chẳng hạn sự hiện diện của chúng ta ở vùng Balkans.

Ngoài ra, trong sáu năm qua, Ban Truyền Giáo TW bắt đầu làm việc trước những bối cảnh mang tính liên vùng hơn, như là dân tị nạn và dân di cư, sự hiện diện của chúng ta ở thế giới Ả rập-Hồi giáo và những dân tộc vùng Amazon. Chúng ta còn cần phải học hỏi thêm nhiều về sự hiện diện của chúng ta ở bối cảnh đa số là Ki-tô hữu Chính Thống giáo.

Việc tiếp tục sinh động Tu hội trong lãnh vực liên đới giữa các Tỉnh dòng đã bị thụt lùi trong một giai đoạn vì trong Ban Truyền Giáo TW không có hội viên nào chuyên trách trong những năm cuối lục niên trước và hai năm đầu của lục niên này.

Đã có sự cộng tác hơn nữa giữa Văn Phòng Tổng Quản lý, Ban Truyền Giáo TW, các Văn Phòng Truyền Giáo và ủy ban phân bổ quỹ Liên Đới do Bề Trên Cả thiết lập. Chúng ta đã có những biện pháp để thăng tiến phẩm chất các dự án và tính minh bạch của việc phân bổ. Các phương thế được phát triển để đối chiếu sự hỗ trợ cho các tỉnh dòng những năm vừa qua. Việc này gia tăng sự đồng đều hơn. Cuộc họp các giám đốc Văn Phòng Truyền giáo của Tu hội thường xuyên đã tăng lên từ 1 thành 2 lần một năm. Chúng ta đã thử nghiệm để mở rộng sự tham gia của các Văn phòng truyền giáo Tỉnh và Văn phòng phát triển dự án. Việc này cổ võ sự hiểu biết lẫn nhau và tương trợ mạnh mẽ hơn. Một số Văn Phòng Truyền Giáo đã bắt đầu đóng góp vào Quỹ Liên Đới của Bề Trên Cả. Chúng ta đã có nhữn cuộc họp chung giữa giám đốc các Văn Phòng Truyền giáo và tổ chức vô vị lợi Salêdiêng (thành viên của Mạng Lưới Don Bosco –DBN). DBN và các Văn Phòng Truyền giáo thường xuyên gặp nhau trong các biến cố và nhóm làm việc.

Do nhiều lý do, việc gây quỹ nơi những quốc gia trước đây thường đóng góp ngày càng gặp thách đố nhiều hơn. Chúng ta đã sử dụng nhiều biện pháp, bao gồm việc dùng các phương thế kỹ thuật mới nhất và truyền thông xã hội để mở rộng mạng lưới dâng cúng. Chúng ta đã bàn tới những giải pháp mới để đáp ứng những nhu cầu của Tu hội trong việc đào luyện các hội viên.

Qua sáu năm, việc điều hướng Văn Phòng Kế hoạch và phát triển Tỉnh dòng (PPDO) đã chuyển từ Ban Truyền Giáo TW sang Văn phòng Tổng Quản lý.  Tổng Quản lý, Cố Vấn Truyền Giáo và DBN đã cộng tác chặt chẽ để thành lập các hướng Văn Phòng Kế hoạch và phát triển Tỉnh dòng (PPDO) và thăng tiến khả năng của các văn phòng này trong các tỉnh dòng ở Africa Madagascar, Latin America và Á châu. Trong sáu năm vừa qua, các dự án xây dựng những trung tâm đào tạo năng lực đã được thực hiện. Vị Tổng quản lý đã tổ chức hội nghị thế giới của các Văn Phòng Kế hoạch và phát triển Tỉnh dòng (PPDO) với sự hỗ trợ của DBN và Văn Phòng Truyền Giáo. Trong khi chúng ta có một vị Điều phối cho Văn Phòng Triều Giáo và vị liên hệ cho NGO trong Tu hội, chúng ta còn cần một anh em chỉ định lo cho các Văn Phòng Kế hoạch và Phát Triển Tỉnh dòng (PPDO).

Vị điều phối Văn Phòng Truyền giáo thường thăm viếng các Tỉnh dòng và cổ võ quan niệm tản quyền và tự-túc của các Tỉnh trong lãnh vực tài chánh, và sẵn sàng cung cấp việc huấn luyện khi cần. Việc gây quỹ tại địa phương đã được khởi sự nơi nhiều Tỉnh dòng và như là một phần việc của Văn Phòng Kế hoạch và Phát Triển Tỉnh dòng (PPDO) và nơi những Tỉnh dòng khác qua một Văn Phòng Truyền Giáo độc lập. Điều này được minh chứng qua số lượng gia tăng người tham gia và Hội nghị Văn Phòng Truyền Giáo Thế giới: từ 39 năm 2012 lên tới 64 năm 2017 và 89 (54 Tỉnh dòng trong 45 quốc gia) năm 2019. Sự cộng tác và các chương trình tập huấn kiến tạo khả năng ở cấp vùng tại Châu mỹ Latinh, Nam Á và EAO đã được khởi sự. Đã có sự tiến triển khi làm rõ căn tính và vai trò của Văn Phòng Truyền Giáo, Đạo Đức Salêdiêng và chiều kích linh đạo của việc gây quỹ. Cũng đã có những khóa cung cấp các kỹ thuật gây quỹ mới nhất như là quảng bá trên mạng.

DBN đã phát triển diễn đàn trên mạng cung cấp những dữ liệu về các dự án, các nguồn liệu đáp trả những nhu cầu cấp thiết, ủng hộ và các sánh kiến tình nguyện. Diễn đàn có một phần riêng cho Văn Phòng Kế Hoạch và Phát Triển Tỉnh Dòng (PPDO), cung cấp thông tin và dụng cụ để kiến tạo khả năng và học hỏi lẫn nhau. Có sự cộng tác mạnh mẽ hơn giữa các Văn Phòng Truyền Giáo, DBN, Văn Phòng Kế Hoạch và Phát Triển Tỉnh dòng (PPDO), Ban Truyền Thông và các sự hiện diện của Salêdiêng tại Liên hiệp quốc và EU để tạo nên thương hiệu chung.

Ban MVGT, DBN, Văn Phòng Truyền Giáo, Don Bosco Quốc Tế (DBI) và sự hiện diện diện của Tu hội tại Liên hiệp quốc (SDB-UN) ủng hộ và củng cố những dự án tranh đấu/bảo vệ trong các tổ chức của Gia đình Salêdiêng. Chúng ta đã cộng tác vào việc soạn ra những chính sách, đường hướng và tham luận tại cấp địa phương, vùng và toàn cầu.

Được DBN hướng dẫn, từ năm 2014, Tu hội đã có một chính sách hướng dẫn chung (Emergency Response Mechanism-cơ chế đáp trả khẩn cấp-ERM) để hỗ trợ hữu hiệu các tỉnh dòng bị tai ương ảnh hưởng. Vị Điều phối Văn Phòng Truyền Giáo đã được bổ nhiệm làm vị điều phối để Tu hội đáp ứng những nhu cầu cấp thiết.

Cố vấn Truyền Giáo là vị liên kết thông thường giữa Ban Tổng Vố vấn và DBN. Cố vấn và vị điều phối Văn Phòng Truyền Giáo, Ban Cố vấn và các Nhóm hành động DBN. Tổng Quản lý và cố Vấn MVGT thường kỳ tham dự vào những hoạt động của DBN. Các điều lệ DBN đã được điều chỉnh để củng cố mối liên kết giữa DBN và Tu hội Salêdiêng và củng cố sự trung thành với đoàn sủng Don Bosco.

Trong tương lai chúng ta mong ước củng cố sự hợp tác giữa ba mạng lưới quốc tế là Văn Phòng Kế Hoạch và Phát Triển Tỉnh dòng (PPDO), Văn Phòng Truyền Giáo và NGO, đưa Truyền Giáo và Ban Truyền Giáo TW tham gia. Cần có sự thăng tiến thật đáng kể tính tự túc của mọi Tỉnh dòng. Ta có khả năng rất lớn để thăng tiến việc sử dụng những nguồn lực các Tỉnh dòng đã có, theo quan điểm minh bạch, hữu hiệu, trách nhiệm và những tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức. Cần hỗ trợ nhiều hơn nữa để củng cố khả năng cho các tổ chức mạng lưới Văn Phòng Kế Hoạch và Phát Triển Tỉnh dòng (PPDO), NGO, Văn phòng Truyền Giáo và các Ban ngành khác. Cần có sự cộng tác mạnh mẽ hơn với Ban Truyền Thông để thiết lập những phương cách tập trung và phương thế thâu lượm và chia sẻ những dữ liệu Salêdiêng và nguồn liệu cho truyền thông, sử dụng không tốn phí nơi các Văn Phòng Truyền Giáo, NGO, Văn Phòng Kế hoạch và Phát Triển Tỉnh dòng (PPDO) và các trang mạng Salêdiêng, truyền thông và báo chí. Theo hướng này, một Văn Phòng thu thập và cập nhật kịp thời những dữ liệu thuộc mọi loại và mọi lãnh vực trong Tu hội quả là hữu ích.

Để kết, dấu chỉ và biểu tượng mới về truyền giáo trong Tu hội là thánh giá truyền giáo mới được trao cho anh em được sai đi truyền giáo trong các đợt Xuất Phát. Một mặt in hình vị Mục Tử nhân lành và châm ngôn “da mihi animas coetera tolle“, và mặt sau là mệnh lệnh ra đi truyền giáo của Đức Giêsu Mt 18, 19: “Anh em hãy ra đi giảng dạy cho mọi dân tộc, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” Xin mệnh lệnh này tiếp tục là lẽ sống cốt lõi của Tu Hội để chúng ta lao nhọc và ước mơ những gì tốt đẹp nhất cho người trẻ hôm nay!

Lược tóm: Thịnh Phước, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây